RIG 1R-2013- Obsługa Prawna UG Adamów

RIG 1R-2013- Obsługa Prawna UG Adamów

RIG 1R-2013


Adamów, 2013-01-09


 


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU


 


o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy RIG 1R/2013,


nazwa zadania:,,Obsługa Prawna UG Adamów”, oraz opartego na zapisach


REGULAMIN REGULAMINOYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO( Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Adamów  Nr 16 z dnia 25 stycznia 2011 r.)


 


 


W związku z planowanym wydatkowaniem środków finansowych na usługę związaną z obsługą prawną - Gmina Adamów prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:


 


1.      Przedmiotem niniejszego zapytania jest;


Do zadań radcy prawnego należy obsługa prawna Urzędu Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie działania Gminy, a w szczególności:


zapewnienie obsługi prawnej, poprzez udzielenie porad i konsultacji prawnych, formułowanie opinii prawnych, uczestniczenie w opracowaniu aktów prawnych organów Gminy i kontrolowanie ich zgodności z prawem oraz parafowanie dokumentów ,pełnienie zastępstwa procesowego przed sądami i innymi organami oraz reprezentowanie interesów Gminy.


Opartej na stałej obsłudze prawnej Urzędu i Rady Gminy Adamów, prowadzoną przez osobę lub podmiot spełniający wymogi ustawy z dnia 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (t. jedn. Dz.U. z 2002r. Nr 123 poz. 1058 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (tj. Dz. U z 2010r., Nr 10, poz. 65 z późn. zm.)- zamawiający wymaga od wykonawcy wykonywania usługi poprzez prowadzoną działalność w ramach kancelarii adwokackiej lub radcowskiej.


Wykonawca zapewnia ciągłość obsługi prawnej na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych przez cały okres trwania umowy, nawet w przypadku urlopu Wykonawcy, ewentualnej absencji chorobowej itp.


W szególności;


1.1 Przygotowywanie i opiniowanie pod względem zgodności formalno - prawnej:


a) aktów prawnych Wójta Gminy


b) aktów prawnych Rady Gminy


c) projektów umów i porozumień


d) pism niezbędnych w postępowaniu sądowym


e) projektów pism w postępowaniu administracyjnym bądź innym


f) udzielanie porad oraz wyjaśnień pracownikom urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych oraz, występowanie w charakterze pełnomocnika tych jednostek


g) sporządzanie opinii prawnych.


h) udzielanie informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym.


i) Wykonawca zobowiązany jest do brania udziału w sesjach Rady Gminy oraz do obecności w siedzibie Urzędu w czasie jej trwania.


j) występowanie w charakterze pełnomocnika Gminy w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi. Wynagrodzenie z tytułu zasądzonych kosztów procesu wypłacone zostanie Wykonawcy, po ich wyegzekwowaniu od strony przegrywającej po doliczeniu należnego podatku VAT, w terminie 7 dni od daty przełożenia faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy.


 


wspólny Słownik Zamówień:


kod CPV 79.11.00.00 -Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej


 


Termin wykonania zamówienia: 2013-02-01 - 2016-01-31


 


Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia. 


Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.


 


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


KRYTERIUM – Cena brutto


WAGA KRTERIUM - 100%


#139


 


Miejsce i termin składania ofert:


Oferty należy składać do dnia: 2013-01-18 do godz. 11:00.


Składanie ofert -  w siedzibie zamawiającego Gmina Adamów


Adamów 11b, 22-442 Adamów - Pokój nr 4 – Sekretariat zamawiającego


 


Ofert nie można przesyłać do Zamawiającego na nr faksu, pocztą elektroniczną.


 


 


Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest/są:


imię i nazwisko           Piotr Brach


tel.                              846187715


fax.                             846186119


w terminach                w godzinach pracy zamawiającego tj. 8:00 do 13:00


  


 


Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:


  1.Formularz cenowy


  2.Oświadczenie o spełnieniu warunków


  3.Projekt umowy


 


 


Wójt Gminy Adamów


/-/ mgr Dariusz Szykuła

 DOKUMENTY RIG 1R-2013.zip

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-01-09 11:01:16 | Data modyfikacji: 2013-01-09 11:06:30.
Unieważnienie postępowania

Adamów, 2013-01-24

 

RIG 1R-2013

 

Wg rozdzielnika

 

 

Dot. Zaproszenia  do złożenia oferty w postepowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy RIG 1R/2013, nazwa zadania :,,Obsługa Prawna UG Adamów”, oraz opartego na zapisach REGULAMIN REGULAMINOYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO( Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Adamów  Nr 16 z dnia 25 stycznia 2011 r.).

 

 

Odpowiadając na zainteresowanie jak również złożenie swojej oferty , związanej z obsługa prawną opisaną w ogłoszeniu przekazaną do publicznej wiadomości, informuję o unieważnieniu niniejszego postępowania.

 

Powyższe postępowanie po analizie zawiera błędy proceduralne, wynikające z braku przestrzegania zapisów wynikających wprost z,,REGULAMIN REGULAMINOYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO”

Zapisy zawarte w w/w regulaminie (…)§ 4 Zamówienia publiczne o wartości powyżej 6 000 euro  a poniżej 14 000 euro,(..,)

PRZEBIEG

Ogłoszenie o planowanym działaniu jest obligatoryjne, prze co należy rozumieć jako miejsce umieszczenia ogłoszenia, zarówno tablicę informacyjną Urzędu Gminy Adamów jak również stronę BIP urzędu.

Przez kierownika lub osobę upoważnioną, wyznaczona zostaje pracownik do  przeprowadzenia postępowania – Załącznik nr1

Przy pomocy Załącznika nr 2, merytorycznie odpowiedzialny pracownik dokonuje, opisu, wartości, zakresu postępowania i czasu zakończenia postępowania (zrealizowania

powierzonego przedmiotu zamówienia).

W przypadku ogłoszenia na stronie BIP, załącznik nr 3 należy rozesłać do minimalnej ilości potencjalnych wykonawców w ilości czterech. Wraz z  załącznikiem nr 3 należy przesłać pismo przewodnie z określeniem minimalnych informacji tj;(…),

błąd który został popełniony polega na powiadomieniu trzech potencjalnych wykonawców a nie jak wymaga tego regulamin czterech.

Ponadto nie doprecyzowano zapisów zawartych w umowie związanych z czasem pracy, tj. przebywania i świadczenia usługi w miejscu zamawiającego, co może mieć bezpośredni wpływ na składane oferty cenowe.

 

Informuję jednocześnie o ponownym przeprowadzeniu procedury związanej z ze świadczeniem usługi obsługi prawnej, po wyeliminowaniu popełnionych błędów i doprecyzowaniu załączników. Ponowna procedura zostanie uruchomiona w terminie najbliższym możliwym, a postępowanie zostanie  oparte o REGULAMIN REGULAMINOYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO”

 

 

 

 Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

Otrzymują, zamieszczenie:

  1. Wykonawcy
  2. Strona BIP UG Adamów
  3. Tablica ogłoszeń
  4. A/a


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-01-25 12:08:33 | Data modyfikacji: 2013-01-25 12:13:46.

Zobacz:
 OR 1R.2012 -Maluchy do przedszkola – wyrównywanie szans edukacyjnych 3-4 latków z Gminy Adamów .  OR 2.R.2012 - Dostawa materiałów biurowych .  OR.3R.2012 - MATERIALY DYDAKTYCZNE DO PROWADZENIA ZAJĘĆ W PP .  Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bondyrz .  RIG 5R.2012 - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bondyrz .  RIG 1R-2013- Obsługa Prawna UG Adamów .  RIG 3R/2013 Wykonanie projektów dróg gminnych .  Wybór inspektorów nadzoru dla inwestycji prowadzonych przez Gminę Adamów .  RIG.7001.1.2013 Zaproszenei do złożenia ferty na wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości należących do osób fizycznych z terenu Gminy Adamów .  RIG 5R.2013.271 - Zakup samochodu dostawczego .  RIG 7011.3.2013 Wykonanie projektu technicznego wodociągu dla wsi Suchowola Kolonia .  Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bondyrz - Etap II .  RIG 8R.2013.271- Połączenie sieci wodociągowej w m. Kol. Potoczek do sieci w m. Potoczek .  RIG 11R.2013.271Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Szewni Górnej .  RIG 7011.4.2013 - Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy w miejscowości Jacnia .  12R.2013.271 Zakup przyczepy gastronomicznej .  RIG 7011.5.2013 - Wymiana pokrycia dachowegona budynku remizy w m. Jacnia .  RIG R16.2013.271 Wyposażenie kuchni na potrzeby CIS .  RIG R14.2013.271 - Remont drogi gminnej dojazdowej (dz. Ewid. Nr 298) w m. Szewnia Górna” .  18R 2013.271 Zakup samochodu ciężarowego .  RIG 271.1R.2014-Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Suchowoli– etap projektu .  RIG 271.3R.2014 Usługi konserwacji i naprawa bieżących w branży elektrycznej na rzecz Gminy Adamów . 
Data wprowadzenia: 2013-01-25 12:08:33
Data modyfikacji: 2013-01-25 12:13:46
Opublikowane przez: